Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 5, 2013
Image Size
2.2 MB
Resolution
910×5500
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
756
Favourites
36 (who?)
Comments
68
×
[L4S prom] Before Prom by Tammatmam [L4S prom] Before Prom by Tammatmam
Này thì hường phấn :iconpapmingplz:
Một vài tiếng trước khi lễ hội bị phá hủy bởi sự giáng trần của Sailor lông nách :iconmanlytearsplz:
mà Daniel thấy mặt Alcandor ko có nghĩa chúng nó là vợ chồng :iconpapmingplz:
não bị bóc khói cho nên tác giả ko còn đủ sức nghĩ ra text để ghi nựa :iconallmytearplz:


App for :iconlandof4seasons:
Vietnames only

:iconalcandorplz: (c) :iconk224:
:icondanielrottwellerplz: (c) me

Edit: đã thêm hình xăm của Al
Add a Comment:
 
:iconrp-ara:
rp-ara Featured By Owner Oct 24, 2013  Hobbyist Artist
:iconpapmingplz: :iconpapmingplz: :iconpapmingplz: :iconpapmingplz: :iconpapmingplz: :iconpapmingplz: :iconpapmingplz: 
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Oct 25, 2013  Student General Artist
hãy vượt qua... :iconpapmingplz:
Reply
:iconrp-ara:
rp-ara Featured By Owner Oct 25, 2013  Hobbyist Artist
*cố bơi lóp ngóp qua bể hường* :iconpapmingplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Oct 25, 2013  Student General Artist
*quăng phao cứu sinh* :iconpapmingplz:
Reply
:iconrp-ara:
rp-ara Featured By Owner Oct 25, 2013  Hobbyist Artist
phao xịt rồi, hơm nổi được :iconpapmingplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Oct 26, 2013  Student General Artist
ngã mũ nghiêng mình 1 phút tưởng niệm 1 đồng chí đã ra đi :iconmanlytearsplz:
Reply
:iconrp-ara:
rp-ara Featured By Owner Oct 26, 2013  Hobbyist Artist
nhưng ngộ rất thích :iconpapmingplz:
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jul 19, 2013  Hobbyist General Artist
:iconsobbplz: Shingeki no Momoiro... :iconcryforeverplz:
chả hiểu sao cứ quay lại đây mãi.... :iconlazecryplz:
Reply
:icontammatmam:
Tammatmam Featured By Owner Jul 19, 2013  Student General Artist
vì nó mang lại... niềm cảm hứng :iconpapmingplz:
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jul 19, 2013  Hobbyist General Artist
từ cái hồi anh Kyo share cái này là cứ quay lại miết u hu :iconrazycryplz:
Reply
Add a Comment: